Изречения святых отцов:

Без искушений никто не может приобрести мудрости духовной (подаваемой Духом).

— Авва Исаак
  YouTube-logo-full_color   IMG_1116   телеграмм

Акафист святителю Николаю чудотворцу

Кондак 1

Возбра́нный чудотво́рче, и изря́дный уго́дниче Хри­сто́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́­ло­сти ми́ро, и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, свя­ти́телю Ни­ко́­лае; ты же я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́с­по­ду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти: Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Икос 1

А́н­ге­ла о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: бла­гопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, пребла­же́нне Ни­ко́­лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный;

Ра́дуйся, да́же до конца́ освя­ще́нный.

Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый;

Ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.

Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния;

Ра́дуйся, цве́те Бо­же́­ст­веннаго сажде́ния.

Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Хри­сто́ва;

Ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Ии­су́­сова.

Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния;

Ра́дуйся, ми́ро Хри­сто́ва бла­гоуха́ния.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дяще твои́х мир излия́ние, бо­гому́дре, просвеща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго тя мирото́чца живоно́сна, Ни­ко́­лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко вода́ми, бла­года́тию Бо́­жиею излива́ющимися, напая́еши ве́рно вопию́щих Бо́­гу: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Свя­те́й Тро́и­це, был еси́ в Нике́и со свя­ты́ми отцы́ побо́рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо От­цу́ Сы́­на испове́дал еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, А́рия же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́:

Ра́дуйся, вели́кий бла­гоче́стия сто́лпе;

Ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де.

Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние;

Ра́дуйся, че­ст­но́е Пре­свя­ты́я Тро́и­цы носи́ло и похвале́ние.

Ра́дуйся, От­цу́ равноче́стна Сы́­на пропове́давый;

Ра́дуйся, А́рия возбеси́вшагося от Собо́ра свя­ты́х отгна́вый.

Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́;

Ра́дуйся, всех бо­гому́дрых прему́драя добро́то.

Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй;

Ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою, да́нною ти свы́ше, сле́зу вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ждущих, бо­гоно́се о́тче Ни­ко́­лае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́ние, и всем всяк помо́щник показа́лся еси́, вопию́щим Бо́­гу: Аллилу́ия.

Икос 3

Име́яше вои́стинну, о́тче Ни­ко́­лае, с не­бе­се́ песнь тебе́ воспева́ема бы́ти, а не от земли́: ка́ко бо кто от челове́к возмо́жет твоея́ свя­ты́ни вели́чия пропове́дати; но мы, любо́вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей;

Ра́дуйся, свя­то́е очисти́лище нра́вов.

Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище;

Ра́дуйся, свя­ты́ни чи́стое и честно́е жили́ще.

Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый и вселюби́мый;

Ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.

Ра́дуйся, досто́йный А́н­ге­лов собесе́дниче;

Ра́дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры бла­гочести́выя;

Ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й теле́сных избавля́емся;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей ду­хо́вных исполня́емся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, ка́ко досто́йно есть пе́ти чудеса́ твоя́, бла­же́нне Ни­ко́­лае: никто́же бо мо́жет я́ исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л и глаго́лати восхоте́л; но мы ди́вно Бо́­гу в тебе́ прославля́ющемуся дерза́ем воспева́ти: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́шаша, бо­гому́дре Ни­ко́­лае, бли́жнии и да́льнии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по возду́ху ле́гкими бла­года́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, ско́ро от тех избавля́я всех, вопию́щих к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли;

Ра́дуйся, подая́ние бла­года́ти.

Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю;

Ра́дуйся, жела́емых бла­ги́х насади́телю.

Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих;

Ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих.

Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́­гом излия́нная;

Ра́дуйся, зако́на Хри­сто́ва скрижа́ли, Бо́­гом пи́санныя.

Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние;

Ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая лесть обнажа́ется;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая и́стина сбыва́ется.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 5

Бо­готе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающих лю́те, и́мже смерть предстоя́ше вско́ре иногда́, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́мощь, чудотво́рче свя­ты́й Ни­ко́­лае: уже́ бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти корабли́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л еси́ спа­са́ющему тобо́ю Бо́­гу взыва́ти: Аллилу́ия.

Икос 5

Ви́деша отрокови́цы, на брак скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к ни́щим ми­ло­се́р­дие, пребла­же́нне о́тче Ни­ко́­лае, егда́ ста́рцу роди́телю их но́щию узельцы́ три зла́та тая́ся по́дал еси́, самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це:

Ра́дуйся, ми́­ло­сти превели́кия сокро́вище;

Ра́дуйся, промышле́ния о лю́дех прия́телище.

Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих;

Ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих.

Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́ Бо́­гом да́нное;

Ра́дуйся, воздви́жение ско́рое убо́гих.

Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание;

Ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние.

Ра́дуйся, трие́х дев непоро́чный невести́телю;

Ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние;

Ра́дуйся, всего́ ми́ра наслажде́ние.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует мир весь тебе́, пребла­же́нне Ни­ко́­лае, ско́раго в беда́х засту́пника, я́ко мно́гажды во еди́ном часе́, по земли́ путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим, предваря́я посо́бствуеши, ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Бо́­гу: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́л еси́ свет живо́тный, избавле́ние нося́ воево́дам, непра́ведную смерть прия́ти иму́щим, тебе́, до́брый па́стырю Ни­ко́­лае, призыва́ющим, егда́ вско́ре я́влься во сне царе́ви, устраши́л еси́ его́, сих же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л еси́. Сего́ ра́ди с ни́ми ку́пно и мы бла­года́рственно вопие́м ти:

Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя помога́яй;

Ра́дуйся, от непра́веднаго убие́ния избавля́яй.

Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́;

Ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты.

Ра́дуйся, растерза́яй лжу, я́ко паучи́ну;

Ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.

Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние;

Ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние.

Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды;

Ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии изба́влени от меча́;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася све́та.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, ми́ро вои́стинну бла­гово́нное та́инственное яви́лся еси́, Ни­ко́­лае: лю́ди мире́йския упа́сл еси́, и весь мир свои́м бла­года́тным ми́ром испо́лнил еси́; и от нас у́бо богоме́рзкое грехо́вное злосмра́дие отжени́, да бла­гоприя́тно Бо́­гу вопие́м: Аллилу́ия.

Икос 7

Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спа­си́тельнаго разуме́ем, о́тче свя­ты́й Ни­ко́­лае, бу́рю всех лю́тых разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же Бо­же́­ст­венную принося́щаго вопию́щим такова́я:

Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище;

Ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.

Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый ко́рмчий;

Ра́дуйся, треволне́ния морска́я уставля́ющий.

Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех;

Ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.

Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак разгоня́ющее;

Ра́дуйся, свети́ло, вся концы́ земли́ просвеща́ющее.

Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки избавля́яй;

Ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну ми­ло­се́р­дия Бо́­жия призыва́ем;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от пото́па гне́ва изба́вльшеся, мир с Бо́­гом обрета́ем.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, бла­же́нне Ни­ко́­лае, свя­ще́нная твоя́ це́рковь: в ней бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́­зе упова́ние на тя возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́ия.

Икос 8

Весь еси́ всем вои́стинну помо́щник, бо­гоно́се Ни­ко́­лае, и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый всем земны́м, на похвалу́ всех подвиза́я, вопи́ти к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче;

Ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче.

Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блужда́ющим;

Ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим.

Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим бла­го­строе́ние;

Ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изоби́лие.

Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй;

Ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.

Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стиннаго обличи́телю;

Ра́дуйся, та́ин Бо́­жиих ве́рный служи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю бла­гонра́вное житие́ исправля́ем.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 9

Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий наш засту́пниче Ни­ко́­лае, растворя́я бла­года́тная врачева́ния, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всех усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющих, Бо́­гу же вопию́щих: Аллилу́ия.

Икос 9

Вети́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю посра́мленныя, бо­гому́дре о́тче Ни­ко́­лае: А́рия бо ху́льника, разделя́юща Бо­жество́, и Саве́ллия, смеша́юща Свя­ту́ю Тро́и­цу, препре́л, нас же во Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, щи́те, защища́яй бла­гоче́стие;

Ра́дуйся, мечу́, посека́яй злоче́стие.

Ра́дуйся, учи́телю Бо­же́­ст­венных веле́ний;

Ра́дуйся, губи́телю бо­гопроти́вных уче́ний.

Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́­гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к не­бе­си́;

Ра́дуйся, покро́ве, Бо́­гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи.

Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми словесы́;

Ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́ми нра́вы.

Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́­жиих неугаси́мая;

Ра́дуйся, луче́ оправда́ний Гос­по́д­них пресве́тлая.

Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ерети́ческия главы́;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́рнии сподобля́ются сла́вы.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́ ду́шу, плоть твою́ ду́хови покори́л еси́ вои́стинну, о́тче наш Ни­ко́­лае: молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию бо­гомы́слие приложи́л еси́, бо­гомы́слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́­гом и А́н­ге­лы бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́ия.

Икос 10

Стена́ еси́ похваля́ющим, пребла­же́нне, чудеса́ твоя́, и всем к заступле́нию твоему́ прибега́ющим; те́мже и нас, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, напа́сти, неду́гов и нужд разли́чных свобожда́й, вопию́щих ти с любо́вию такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй;

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй.

Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды;

Ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни.

Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй;

Ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй.

Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче;

Ра́дуйся, превели́кий в напа́стех защи́тниче.

Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый;

Ра́дуйся, безчи́сленных неврежде́нно сохрани́вый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти гре́шнии избега́ют;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю жизнь ве́чную ка́ющиися получа́ют.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние Пре­свя­те́й Тро́и­це па́че ины́х прине́сл еси́, пребла­же́нне Ни­ко́­лае, умо́м, сло́вом и де́лом: мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния уясни́л еси́, ве́рою, наде́ждою и любо́вию наставля́я нас в Тро́и­це Еди́ному Бо́­гу воспева́ти: Аллилу́ия.

Икос 11

Светоза́рную лучу́, во мра́це жития́ су́щим неугаси́мую, ви́дим тя, Бо́­гом избра́нне о́тче Ни­ко́­лае: с невеще́ственными бо а́н­гель­скими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном Тро́и­ческом Све́те, ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́щих ти такова́я:

Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та;

Ра́дуйся, денни́це незаходи́маго Со́лнца.

Ра́дуйся, свеще́, Бо­же́­ст­венным пла́менем возжже́нная;

Ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ бесо́вский пла́мень нече́стия.

Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание;

Ра́дуйся, доброзра́чное све́та ева́н­гельскаго сия́ние.

Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая;

Ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий соблазня́ющия.

Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума;

Ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклоне́ние тва́ри;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся покланя́тися Творцу́ в Тро́и­це.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 12

Бла­года́ть да́нную ти от Бо́­га све́дущии, ра́дующеся твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный о́тче Ни­ко́­лае, и к чу́дному заступле́нию твоему́ вседу́шно притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго, исчести́ не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к Бо́­гу: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Ни­ко́­лае: в тебе́ бо Бог в Тро́и­це прославля́емый ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от души́ псалмы́ и пе́сни прино́сим ти, чудотво́рче свя­ты́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию чуде́с твои́х, и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Ца­ря́ ца́рствующих и Го́с­по­да госпо́дствующих служи́телю;

Ра́дуйся, служи́телей Его́ не­бе́с­ных сожи́телю.

Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние;

Ра́дуйся, ро́да хри­стиа́нскаго возвыше́ние.

Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый;

Ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.

Ра́дуйся, всех доброде́телей зерца́ло;

Ра́дуйся, всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло.

Ра́дуйся, по Бо́­зе и Бо­го­ро́­ди­це все на́ше упова́ние;

Ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и душ спа­се́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти свобожда́емся;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 13

О пре­свя­ты́й и пречу́дный о́тче Ни­ко́­лае, утеше́ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние, и от гее́нны изба́витися нам Го́с­по­да умоли́, бо­гоприя́тным твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. (Этот кондак читается трижды).

Затем

Икос 1

А́н­ге­ла о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: бла­гопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, пребла­же́нне Ни­ко́­лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный;

Ра́дуйся, да́же до конца́ освя­ще́нный.

Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый;

Ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.

Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния;

Ра́дуйся, цве́те Бо­же́­ст­веннаго сажде́ния.

Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Хри­сто́ва;

Ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Ии­су́­сова.

Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния;

Ра́дуйся, ми́ро Хри­сто́ва бла­гоуха́ния.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние;

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Кондак 1

Возбра́нный чудотво́рче, и изря́дный уго́дниче Хри­сто́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́­ло­сти ми́ро, и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, свя­ти́телю Ни­ко́­лае; ты же я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́с­по­ду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти: Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий чудотво́рче.

Мо­лит­ва свя­тителю Ни­ко­лаю

О все­свя­ты́й Ни­ко́­лае, уго́дниче преизря́дный Гос­по́де­нь, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́с­по­да Бо́­га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми окая́нному, умоли́ Го́с­по­да Бо́­га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́го Ду́­ха, и твое́ ми́­ло­стивное предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • Виктория

    У вас самый лучший сайт. Очень приятный фон и отличный текст. Спаси вас Господи!!!

Оставить отзыв